تجربه یک ارزیابی خسارت

 اخیراً از طرف یکی از شرکت های بیمه پرونده ای به منظور ارزیابی خسارت به اینجانب ارجاع گردید. پس از مطالعه سوابق بیمه نامه جهت بازدید از صحنه حادثه به منظور تعیین علت حادثه و ارزیابی میزان خسارات وارده به محل مورد بیمه مراجعه شد.

علت آتش سوزی را سازمان آتش نشانی، اتصال سیم برق اعلام نموده بودهرچند که این موضوع نیز جای بررسی بیشتری دارد.

پس از بررسی صحنه حادثه و مطالعه موارد محروقه که همگی آنها یک نوع کالای خاص بودند بنظر رسید که نحوه بسته بندی و نگهداری کالاهای محروقه متناسب با کالای مورد ادعای بیمه گذار نمی باشد.

به منظور بررسی بیشتر تعدادی از کالای محروقه از بیمه گذار اخذ و پس از پیگیری فراوان در آزمایشگاههای خاص شرکت های تولید کننده این کالا مشخص شد که این کالاها مستعمل بوده و قابل فروش نـمی باشد و بی ارزش می باشد. در ادامه ضمن اخذ تائیدات لازم از آزمایشگاههای مختلف، طی گزارشی به بیمه گر اعلام گردید که خسارتی اتفاق نیافتاده و پرونده را ضمن اعلام به بیمه گذار مختومه نماید.

با عنایت به مراتب فوق بنظر می رسد که پرونده های ارجاعی باید از جوانب مختلف مورد دقت قرار گیرد تا حقی ناحق نشود.