خدمات ما در زمان خرید بیمه نامه

pic02.jpg


الف: به بیمه گذاران
-ارائه مشاوره جهت اخذ بیمه نامه فنی .
-تشکیل پرونده بیمه ای.
-بازدید از محل مورد بیمه.
-ارائه مشاوره ایمنی جهت پیشگیری از وقوع حادثه.

ب: به بیمه گران
-بازدید از محلهای مورد پیشنهاد.
-برری پیشنهاد بیمه گذار و تطبیق آن با مورد بیمه.
-تجزیه تحلیل ریسک.
-تعیین خطر مخصوص Special Hazard .
-تعیین MPL .
-تعیین سهم نگهداری RETTENTION .
-ارائه پیشنهادات لازم به منظور صدور بیمه نامه متناسب با نوع مورد بیمه.
-ارائه توصیه های ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش خسارات احتمالی.