خدمات ما در زمان وقوع خسارت

pic01


الف: به بیمه گذاران
- ارائه مشاوره به منظور چگونگی پیگیری خسارت.
- مراجعه به شرکتهای بیمه و تشکیل پرونده خسارت.
- پیگیری پرونده تا تعیین تکلیف نهایی آن و صدور چک خسارت.
ب: به بیمه گران
- بررسی بیمه نامه و ضمائم آن و تعیین حدود تعهدات بیمه گر.
- تعیین علت حادثه.
- تعیین میزان خسارت.
- محاسبه و تطبیق خسارت با تعهدات بیمه نامه.
- اعلام نظر نهایی در میزان خسارت.
- دفاع در مراجع قضایی از نظرات اعلام شده ایجاد تعامل منطقی بین تعهدات بیمه گر و انتظارات بیمه گذار و تبدیل تهدید (بروز خسارت) به فرصت (جلب رضایت و تامین وفاداری مشتری).
ج: مراجعه قضایی
- تعیین علت خسارت.
- تامین دلیل حادثه و کاهش خسارات احتمالی.
- حل و فصل پرونده های خسارت آتش سوزی.
- سایر موارد که مورد نظر مراجع محترم قضایی می باشد.