نکاتی پیرامون ارزیاب خسارت بیمه ای

pic03

ارزیابی خسارت چیست؟
پیگیری پروسه خسارت از مرحله وقوع حادثه تاتعیین میزان خسارت و صدور چک خسارت.


ارزیاب خسارت کیست؟
شخصی است حقیقی که بررسی و تحقیق در مورد علت و مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه و نیز مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت مورد ادعا را بعهده دارد.


وظایف ارزیاب خسارت چیست؟
ارزیاب خسارت موظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند که حداقل شامل موارد زیر باشد تهیه و حسب مورد به شرکت بیمه و یا بیمه گذار ارائه نماید.
1. مشخصات کامل مکان، زمان و علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق یافته و خطر یا حادثه ای که منجر به وقوع خسارت شده است.
2. انطباق خسارت با شرایط قراداد بیمه و تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر و علت تفاوت( احتمالی) بین مبلغ خسارت تحقق یافته و قابل پرداخت.
3. امکان تحقق شرایط جانشینی و حدود خسارت قابل بازیافت توسط بیمه گر.

ارزیاب خسارت به چه کسای ارائه خدمات می نماید؟
از آنجائیکه جایگاه قانونی ارزیاب خسارت رعایت بی طرفی می باشد لذا می تواند از طرف بیمه گذار یا بیمه گر و یا مراجع قضائی جهت ارزیابی خسارت بشرح زیر انتخاب شود:
1. بیمه گر: جهت ارزیابی خسارت و به منظور رعایت بی طرفی و جلب اطمینان بیمه گذار از تعیین بی طرفانه خسارت.
2. بیمه گذار: با اطمینان از اینکه پیگیری پرونده خسارت را به مرجعی قانونی سپرده است که بلحاظ تجربی و تخصصی توانائی لازم جهت پیگیری پرونده خسارت را دارد.
3. مراجع قضائی: جهت اظهار نظر و یا تعیین خسارت در پرونده های خسارتی با اطمینان از توانائی ارزیاب.


ارزیاب خسارت چگونه برگزیده می شود؟
بیمه مرکزی ایران بعنوان مرجع قانونی و حاکمیتی نظارت بر صنعت بیمه به منظور حصول اطمینان از بررسی صحیح و بی طرفانه پرونده های خسارتی و بخصوص رعایت حقوق بیمه گذاران که ممکن است از اطلاعات بیمه کمتری نسبت به بیمه گران برخوردار باشند، از میان مطلعین و خبرگان هر رشته بیمه ای افرادی را با رعایت قانون و آئین نامه های ذیربط انتخاب می نماید.